MR en ouderraad

MR en ouderraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 
Doelstelling MR
In de “Wet op de Medezeggenschap voor Scholen (WMS)” is bepaald dat aan elke school een MR verbonden is. Het doel van de wet is om betrokkenen (personeel en ouders) bij de school in de gelegenheid te stellen invloed uit te oefenen op de beleidsvorming en –uitvoering door of namens het bevoegd gezag (schoolbestuur). De MR stelt zich dan ook ten doel de beleidsvorming en –uitvoering van het SBO in Arnhem Noord te volgen en over de vormgeving daarvan constructief mee te denken. Uitgangspunt hierbij is steeds dat het belang van de leerlingen (kwaliteit van onderwijs) voorop staat.
De MR wil zich goed kunnen voorbereiden en goed mee kunnen denken over beleidszaken die onze scholen aangaan. De MR van het SBO bespreekt met André van Egmond (namens het bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Deze worden vervolgens in een jaarplanning geagendeerd. Anders dan bijvoorbeeld de ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden zoals het verlenen van instemming of het geven van advies. De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.
 
Samenstelling MR

 

De Medezeggenschapsraden van De Toonladder en Het Palet werken samen als SBO Arnhem-Noord. De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een oudergeleding van beide betrokken scholen. Een voltallige MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.

De samenstelling voor het seizoen 2014/2015 is als volgt:
·       Erik Schepens; oudergeleding De Toonladder (voorzitter)
·       Rogier Vos; oudergeleding De Toonladder
·       Patrick ; personeelsgeleding De Toonladder
·       Clara Makkinga; oudergeleding Het Palet
·       Corine Schulte; personeelsgeleding Het Palet
·       Stefan Teunissen; personeelsgeleding Het Palet
 

 

OUDERRAAD

 

De ouderraad heeft een andere taak in de school: 
Naast het reguliere lesprogramma zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten en feesten. Voor onze kinderen veelal een plezierige afwisseling in het jaarprogramma. Het gaat dan om activiteiten als: spelletjesmiddag, schoolkamp, Sinterklaasfeest, Kerstviering, carnavalsfeest, schoolreisje, Paasontbijt, Paasmarkt met een actie voor een goed doel, sportdag, etc. Het gaat om activiteiten voor de hele school. De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij deze activiteiten. Naast feestelijke activiteiten regelt de ouderraad ook zaken als de luizencontrole na de schoolvakanties. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit maximaal 8 ouders, waaronder de voorzitter en penningmeester. Ouders zijn, zodra hun kind op school geplaatst is en de vrijwillige ouderbijdrage is betaald, lid van de oudervereniging. De kosten die verbonden zijn aan de activiteiten vallen voor een groot deel buiten het reguliere schoolbudget. Daarom vraagt de ouderraad jaarlijkse een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,-- per kind. In september ontvangt u hiervoor een acceptgiro. Tevens ontvangt u de begroting voor het komende schooljaar en een overzicht waarin de besteding van het afgelopen schooljaar verantwoord wordt (jaarafrekening). De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. Jaarlijks vindt een kascontrole plaats (2 ouders van buiten de ouderraad). De jaarafrekening en de begroting worden eveneens voorgelegd aan de MR. De kosten voor het jaarlijkse schoolkamp (bovenbouw) en het schoolreisje (onder- en middenbouw) worden niet uit de ouderbijdrage betaald.
Ouderhulp is erg belangrijk. De kinderen vinden het leuk als hun ouders meehelpen. De ouderraad kan nog leden gebruiken. Heeft u vragen, heeft u interesse om actief lid te worden of kunt u incidenteel helpen? Neem contact op met André van Egmond.